Colofon

Boek en Jeugd Online
Boek en Jeugd Online is een doorzoekbare database, waarin een ruime selectie jeugdboeken is opgenomen. Het gaat daarbij om de mooiste, leukste of meest bruikbare titels uit het grote aanbod van kinder- en jeugdboeken. De geselecteerde boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel of te vinden in (of via) de bibliotheek.

Boek en Jeugd Online is ontwikkeld met steun van het Ministerie van OCW. De inhoud van de site valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Zoekhulp
Gebruikers die vragen hebben over het gebruik van deze database kunnen zich wenden tot de Zoekhulp. In het algemeen is het aan te raden de zoekhulp in ieder geval een keer te raadplegen.

Redactie
Tot 1 juli 2018 bestond de redactie uit: Patty de Block, Nicky de Boer, Bea Ros en Eveline Vink.

Contact
Gebruikers kunnen met vragen die niet via de Zoekhulp beantwoord worden, terecht bij de Koninklijke Bibliotheek via Norma Verheijen.

Ontwerp logo
Jan Jutte

Techniek en vormgeving
Icontact, Alexander van Meerten, Guido Scholtes en Hans-Evert Brackman


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Organisatiegegevens
Boek en Jeugd Online wordt vanaf 1 januari 2015 ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek.

Postadres: Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag
E-mail: Norma Verheijen
Algemeen telefoonnummer: 070-3140911

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van de Koninklijke Bibliotheek ('KB'), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de 'Informatie').  

Informatie en aansprakelijkheid
Deze website van de KB werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.  

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.  
De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.  

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de Informatie berusten bij de KB of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de KB.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.  

Wijzigingen
De KB behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015.